Algemene voorwaarden

1.Principes
Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaarde andersluidende bepalingen, zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing op al onze overeenkomsten. De wederpartij aanvaardt, bij elke bestelling of andere handelsbetrekking, de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden, welke ook zijn/haar eigen voorwaarden zijn. De voorwaarden, door de wederpartij geformuleerd in afwijking van onderhavige voorwaarden, zijn ons bijgevolg niet tegenstelbaar.

2.Totstandkoming van de overeenkomsten
Al onze prijslijsten, brochures, catalogi en andere gegevens die door ons worden verstrekt, worden enkel ten indicatieve titel meegedeeld. Prijzen op de standaard prijslijsten zijn excl. BTW. Overeenkomsten komen slechts tot stand door onze uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van een opdracht of bestelling.

3. Annulering
Indien de wederpartij de overeenkomst, om welke reden ook (incl. overmacht en toeval), wenst te verbreken, hebben wij, naar vrije keuze, het recht hetzij de uitvoering van de overeenkomst, hetzij een schadevergoeding te vorderen. Deze schadevergoeding bedraagt minstens de som van de reeds gemaakte of verschuldigde kosten, vermeerderd met een schadevergoeding van 25% van de waarde van de opdracht en/of bestelling met een minimum van EUR 200,-. Indien hoger genoemde waarde niet bekend is, wordt de som van de reeds gemaakte of verschuldigde kosten vermeerderd met een schadevergoeding van EUR 400,-.

4. Levering
De levering vindt plaats franco Benelux en ‘af fabriek’ voor overige landen.

De goederen worden steeds op risico van de wederpartij vervoerd, zelfs indien zij franco worden verkocht . Indien de goederen door ons worden geleverd op (Euro)paletten, dan zullen deze bij levering worden uitgewisseld tegen gelijkaardige (Euro)paletten. Indien geen uitwisseling plaatsvindt, worden de (Euro)paletten door ons gefactureerd.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden ons niet. De niet naleving van de opgegeven termijnen geeft bijgevolg geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Wij hebben steeds het recht gedeeltelijke leveringen uit te voeren. Extra kosten voor documenten en exportformaliteiten zijn ten laste van de klant.

5. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de geleverde goederen niet integraal betaald zijn, blijven zij onze eigendom. Het risico van de goederen wordt echter steeds door de wederpartij gedragen.

6. Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, op onze maatschappelijke zetel. Met uitzondering van de 1ste twee leveringen die vooraf moeten vereffend worden. Betaling van gepersonaliseerde wikkels dient ook vooraf te geschieden, bij goedkeuring van de drukproef. Elke niet volledig op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest van 12% per jaar lopen. Tevens is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van het totaal onbetaalde factuurbedrag met een minimum van EUR 200,-.

De niet betaling van een factuur op haar vervaldag of enige indicatie van insolvabiliteit van de wederpartij, bijv. protest van cheque of wissel, niet betaling van RSZ of BTW, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of faillissement, … brengt van rechtswege de opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen schuldvorderingen met zich mee. De uitvoering van alle lopende overeenkomsten kan door ons worden geschorst of ontbonden zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de wederpartij. In geval van ontbinding is door de wederpartij tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan deze vermeld onder punt 3. Annulering, minstens gelijk aan de door ons werkelijk geleden schade.

7. Klachten
Op straffe van verval van elke rechtsvordering, moet elke klacht of protest per aangetekend schrijven en binnen de zes dagen na de levering, aan het adres van onze maatschappelijke zetel worden gericht. Zelfs bij tijdige klacht of protest vervalt elke aansprakelijkheid in onzen hoofde indien wij de goederen niet aan een onderzoek kunnen onderwerpen. Hiervoor dienen de betwiste goederen ons franco, in onze magazijnen, in hun oorspronkelijke toestand en verpakking, met opgave van nummer en datum van de overeenkomstige factuur, te worden bezorgd.

Daarenboven zal elke vorm van aansprakelijkheid in onzen hoofde komen te vervallen in geval van zichtbare gebreken en/of indien de goederen reeds bewerkt en/of verwerkt werden.

Wanneer een klacht omtrent gebrekkige goederen in rechte of tussen partijen wordt erkend, gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor om het even welke verdere directe of indirecte schade.

8. Geschillen
Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen. Het Belgisch recht is hierbij steeds van toepassing.